2020.03.23. Egyéb kedvezmények

  • Az év végéig felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás 2020.03.18-ig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a rendelkezéseket a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni. A fizetési moratórium 2020. december 31-ig tart, időtartamát a kormány meghosszabbíthatja. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-ig meghosszabbodik – olvasható a rendeletben. A rendelet szerint ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. ( Ez megközelítőleg éves 6% kamat )

  • A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok esetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-ig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalmat a kormány rendeletben meghosszabbíthatja. A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, akkor sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.
  • A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a  2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetniük.
  • a  gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott – kormányrendeletben meghatározott – egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a  veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik,”

A gyermekgondozást segítő ellátásra vagy a gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot a  veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az  ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. Jogosultság esetén más további ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe. A  gyermekgondozási díjra jogosultság megszűnik nyilatkozat visszavonásával.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 51. szám 1559 4. § A gyermekgondozási díjra az  Ebtv. 42/G.  §-a alapján fennálló jogosultság, valamint a  gyermekgondozást segítő ellátásra a Cst. 20/A. §-a alapján fennálló jogosultság esetében a veszélyhelyzet fennállása alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.

  • Csökken a rehabilitációs hozzájárulás mértéke

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett munkaadók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás   mértéke csökken. Ezáltal a hozzájárulás személyenkénti éves mértéke 1.449.000 forintról 966.000 forintra csökken.